Vedtekter for Pensjonistuniversitetet I Drammen. Vedtatt på årsmøte 6. september 2021.

1. Formål
Pensjonistuniversitetet I Drammen (PUD) er ment å være en forening for ”læring i den tredje alder”. Det henvender seg til personer med livserfaring, avsluttet yrkesliv og med lyst til å lære mer.
Aktiviteten består av foredrag, seminarer, reiser, teater- og konsertopplevelser og bedriftsbesøk. Kunnskap og samvær skal gi trivsel.

PUD skal gjennom aktuelle foredrag fange opp tanker i tiden. I tillegg skal det stimulere interessen for videre arbeid med de temaer som tas opp på de åpne møtene, i studiegrupper og i seminarer.
 
2. Organisasjon
PUD er registrert i Frivillighetsregisteret som en selvstendig organisasjon med eget styre.
PUD har egen revisor som rådgiver, som møter i styret med tale- og forslagsrett, men uten stemmerett.
Web-redaktør kan møte i styret med tale- og forslagsrett om eget saksområde, men uten stemmerett. Web-redaktør engasjeres av styret.
 
3. Representasjon/Signaturrett
Styreleder og ett styremedlem har signaturrett i fellesskap.  Kasserer har økonomiske fullmakter innenfor budsjettets ramme.
 
4. Medlemskap
Pensjonistuniversitetet er en forening der alle pensjonister og andre interesserte over 60 år kan bli medlem. Det innkreves en årskontingent som forfaller til betaling forskuddsvis hvert år. Betalt kontingent gir fri adgang til alle foredrag. Ikke-medlemmer har adgang mot å betale inngangspenger.
Medlemmer, som etter purring, ikke har betalt sin kontingent senest pr. 01.07. i kalenderåret, strykes av medlemsregisteret.

5. Styret
Pensjonistuniversitetet ledes av et styre på syv personer.
Styret består av styreleder og seks styremedlemmer.
Styreleder velges på årsmøtet for to år om gangen og kan gjenvelges.
Styremedlemmene velges for to år om gangen og kan gjenvelges.
Styreleder og styremedlemmer bør ikke sitte i sine verv mer enn tre valgperioder.
Styret konstituerer seg selv, herunder valg av nestleder, kasserer og sekretær.
Styret kan utpeke medlemmer av underutvalg, for eksempel programutvalg og turutvalg.
Styret kan vedta deltagelse på sosiale media, for eksempel ved egne hjemmesider, facebook eller lignende.
Styret er ansvarlig for fastsettelse av medlemskontingenten.
Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er til stede. Ved avstemming avgjøres saken gjennom simpelt flertall. Ved stemmelikhet er styreleders stemme avgjørende.
Det føres protokoll fra alle styremøter.
Styrearbeidet er som hovedregel basert på frivillig innsats, men styret kan bevilge styrehonorar innenfor en nøktern ramme. Direkte utgifter dekkes etter regning.

6. Årsmøtet
Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av april måned og innkalles med kunngjøring i vårprogrammet og med egen e-post og SMS med 3 ukers varsel. Forslag som ønskes fremmet på årsmøtet må skje skriftlig og være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet. Deltagelse på årsmøtet er avhengig av betalt årskontingent.
Kun saker som er oppført på sakslisten kan behandles av årsmøtet.

Årsmøtet skal behandle følgende saker:
 
 Valg av møteleder
 Godkjenning av innkalling
 Innkomne forslag og styrets innstilling
 Valg av referent som skriver protokollen
 Valg av to personer til å underskrive protokollen sammen med møteleder
 Styrets årsmelding
 Regnskap
 Revisorrapport
9   Eventuell endring av vedtektene (krever 2/3 flertall blant de fremmøtte)
10 Valg av revisor etter forslag fra styret
11 Valg av styreleder, styremedlemmer, og valgkomité når disse er på valg.

Alle velges for 2 år. Nytt styre tiltrer umiddelbart etter årsmøtet.
 
Alle valg og vedtak (unntatt vedtektsendringer) gjøres med alminnelig flertall. Valg skal foregå ved skriftlig votering hvis noen ber om det.

7. Valgkomité
Valgkomitéen består av leder og to medlemmer som velges av årsmøtet med en funksjonstid på to år. Gjenvalg kan skje. Valgkomitéen innstiller på styrets sammensetning. God kontinuitet bør tilstrebes slik at bare et mindretall av styrets medlemmer skiftes ut om gangen. Alle medlemmer er valgbare etter innhentet samtykke.

8. Ekstraordinært årsmøte.
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles når styret eller minst 20 medlemmer finner dette nødvendig. Innkallingsfrist, regler om beslutningsdyktighet og avstemningsregler er de samme som for det ordinære årsmøtet.
 
9. Vedtektsendringer
Vedtektene kan bare endres i ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Det kreves 2/3-flertall av fremmøtte betalende medlemmer. Forslag til vedtektsendring fremmes av styret og vedlegges årsmøtepapirene.

10. Oppløsning.
Forslag om oppløsning må fremmes på årsmøtet av minst en fjerdedel av medlemmene
og må skriftlig være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet.
Oppløsning krever 2/3 flertall av fremmøtte medlemmer. For at oppløsningen skal være gyldig, må den gjentas i ekstraordinært årsmøte, kalt sammen med minst en måneds varsel, men senest seks uker etter første behandling.
Oppløsning krever 2/3 flertall av fremmøtte medlemmer.
Ved oppløsning skal nettoformuen tilfalle allmennyttige kulturformål senest 3 måneder etter oppløsningen og etter styrets beslutning. Intet medlem kan påberope seg noen eierandel i foreningens aktiva.

Vedtatt på årsmøte 6. september 2021.

 

 


 

 • Pensjonistuniversitetet Drammen personvernerklæring

  Pensjonistuniversitetet Drammen (PUD) er bevisst på at privatlivet til medlemmer og andre man er i kontakt med skal beskyttes.

  Pensjonistuniversitetet Drammen bestreber seg på å behandle private data for den enkelte i henhold til personopplysningsloven med forskrifter, den såkalte General Data Protection Regulation, GDPR.

  Private data kan være navn, adresse, personnummer, adresse, telefonnummer,
  e-postadresse og andre data som kan knyttes til personen.

  Pensjonistuniversitetet Drammen lagrer aldri sensitive personlige opplysninger, som kjønn, legning, helse eller interesser om den enkelte.

  Pensjonistuniversitetet Drammen bestreber seg på at innsamle personlige data er korrekte, og vil straks rette eventuelle feilaktige data man måtte få kjennskap til.

  Pensjonistuniversitetet Drammen skal ikke samle mer personlige informasjoner en det som er nødvendig for å utføre de handlinger som angår personen, f.eks. i forhold til medlemsarrangementer.

  Personlige opplysninger kan innhentes og lagres på alle relevante databehandlingsmåter.

  Pensjonistuniversitetet Drammen skal slette de personopplysninger som ikke lenger er nødvendige når forholdet til personen opphører, unntatt de opplysninger som må beholdes av eventuelle legale og medlemsmessige forhold.

  Pensjonistuniversitetet Drammen skal ikke dele eller utlevere personopplysninger til andre eller tredjepersoner.

  De styremedlemmer eller andre innen administrasjonen av Pensjonistuniversitetet Drammen som har tilgang til personlige data har taushetsplikt.

  Styremedlemmer og andre innen administrasjonen av Pensjonistuniversitetet Drammen har blitt detaljert informert om Pensjonistuniversitetet Drammen personvernprinsipper GDPR.

  De eksterne datakonsulenter som får tilgang til Pensjonistuniversitetet Drammens medlemsdata har avgitt erklæring om behandling av Pensjonistuniversitetet Drammen data konfidensielt, og slette disse når transaksjonene er opphørt, og ikke distribuere dataene til andre.

  Den enkelte har full anledning til å be om opplysninger om hvilken personlig informasjon Pensjonistuniversitetet Drammen har om vedkommende.

  Pensjonistuniversitetet Drammen vil kontinuerlig gå gjennom sine rutiner og lagrede personlige data for å forsikre seg om at dataene er sikkert lagret og at behandlingsrutinene gir tilfredsstillende beskyttelse for dataene.

  Pensjonistuniversitetet Drammen har tilfredsstillende backup-rutiner som sikrer at viktige data ikke blir slettet ved et uhell.

  Pensjonistuniversitetet Drammen er en del av Folkeuniversitetet Sør-Øst, med egen personvernerklæring, som også gjelder for PUD.

  Spørsmål om personlige data lagret hos Pensjonistuniversitetet Drammen kan rettes til Daglig leder Liv Evju eller nestleder Helge Solberg.

  Dramme