Vestnes Seniorakademi - vedtekter revidert på årsmøtet 5. september 2018

 

      § 1 Formål

Vestnes Seniorakademi er en livssynsnøytral og politisk nøytral organisasjon, som skal drives på frivillig og ikke-kommersiell basis.

Akademiet skal stimulere eldre og andre interesserte i Vestnes og omegn til å opprettholde sitt samfunnsengasjement, utvide sin kunnskapshorisont og styrke sin digitale kompetanse. Aktivitetene i akademiet skal være forelesninger, kurs, debattmøter mv.

 

    § 2 Medlemskap

Medlemskap er åpent for alle som betaler medlemskontingent. Årlig kontingent fastsettes av årsmøtet.

 

    § 3 Styret

Styret skal bestå av styreleder og det antall styremedlemmer som trengs for å ivareta styrets oppgaver. Inntil videre skal styret bestå av leder og 7 styremedlemmer. Det velges ikke varamedlemmer. Styret konstituerer seg sjøl, og funksjoner som skal ivaretas (utenom lederfunksjonen), er blant annet:

  • Programansvar
  • Praktisk møte- og kursadministrasjon
  • Kasserer-/ regnskapsfunksjon
  • Referatskriving fra styremøter, informasjon til medlemmer, informasjon til allmennheten gjennom pressemeldinger, møteannonsering og informasjon/referat til lokalavisene mv.
  • Medlemskapsansvar (medlemsregister, medlemskontingent etc.)
  • Drift av egen nettside hos u3a.no
  • Drift av Facebookgruppe
  • Lede "ryddegruppa"
  • Lede datagruppa

Styret er beslutningsdyktig når minst fem medlemmer er til stede. Et styrevedtak må ha tilslutning av et flertall av de frammøtte styremedlemmene.

Styreleder kaller inn til styremøte så ofte han/hun finner det nødvendig, eller når det kreves av et flertall av styremedlemmene. Styret fastsetter honorar til foredragsholdere og billettpris for enkeltforelesninger, og tar avgjørelser i andre økonomiske spørsmål knyttet til den daglige driften av akademiet.

 

    § 3a Faste grupper

1) "Ryddegruppe"

Ryddegruppa skal bestå av et styremedlem og to medlemmer. Gruppa skal ha ansvar for å sette ut og rydde på plass bord og stoler til de åpne medlemsmøtene. 

2) Datagruppe

Datagruppa skal beså av et styremedlem og to medlemmer. Gruppa skal planlegge, budsjettere og gjennomføretiltak som datakurs og -samlinger etc.,for seniorakademiets målgruppe, jf. § 1.

 

    § 4 Årsmøte

Årsmøte holdes innen utgangen av oktober, og innkalles av styret. Innkallingen, sammen med sakliste, årsmelding og revidert regnskap for foregående driftsår (driftsåret er perioden 1. juli til 30. juni), samt forslag til budsjett for inneværende driftsår, skal legges ut på foreningens hjemmeside minst to uker før årsmøtet, eventuelt sendes ut pr. e-post. Årsmøtepapirene skal også legges ut på Seniorakademiets gruppeside på Facebook.

 Årsmøtet skal behandle følgende saker:

      1 Valg av møteleder

      2 Valg av protokollfører

      3 Valg av to personer til å undertegne protokollen

      4 Årsmelding

      5 Revidert regnskap for foregående driftsår

      6 Eventuelle vedtektssaker

      7 Forslag til budsjett for inneværende driftsår

      8 Fastsetting av medlemskontingent for neste driftsår

      9 Valg:

          a) Styreleder velges for ett år ved eget valg, og kan inneha vervet i inntil tre sammenhengende år.

          b) Styremedlemmene for øvrig velges for to år og kan ta direkte gjenvalg. 

          c) To medlemmer til "ryddegruppa" begge for ett år.

          d) Ett medlem til datagruppa for 2 år (ett medlem er ikke på valg).

          e) Valgkomité med leder og to medlemmer.

          f) Revisor for ett år.

      10 Eventuelle innkomne forslag. Saker til årsmøtet skal være styret i hende senest fire uker før årsmøtet.

 

    § 5 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret eller når minst 1/4 av medlemmene krever det. Innkalling med sakliste skal annonseres i lokalavisene og kunngjøres på akademiets hjemmeside minst to uker før møtedagen.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle saker som er angitt i innkallingen.

 

    § 6 Vedtektsendring

Endringer av vedtektene skjer på årsmøtet og krever 2/3 flertall av de fremmøtte medlemmene.

 

    § 7 Oppløsning

Forslag om oppløsning av Vestnes Seniorakademi må fremmes på ordinært eller ekstraordinært årsmøte av styret eller minst en fjerdedel av medlemmene, må være skriftlig og komme styret i hende senest fire uker før årsmøtet.

Oppløsning krever 2/3 flertall av de fremmøtte medlemmene.

Ved oppløsning av akademiet skal eventuell nettoformue tilfalle allmennyttige kulturelle formål i kommunen, etter vedtak av oppløsningsmøtet.