Utskrift
Treff: 894

Vedtekter 

ble vedtatt på stiftelsesmøte i FSU 9. januar 2019. Her er formålet med FSU beskrevet slik:

Fornebu senioruniversitet (FSU) har som formål å gi personer over 60 år kunnskap og innsikt gjennom plenumsforedrag som fanger opp tanker i tiden.

Som dere etterhvert vil se av programmet omfatter det kultur, historie, vitenskap, politikk og mye mer!

 

Vårt første årsmøte fant sted 8. april 2019, i tråd med vedtektene dere finner under.  På Årsmøte ble det valgt nytt styre, revisor og valgkomite. Før dette møtet fungerte Interimstyret som midlertidig valgkomite.

 

VEDTEKTER

Vedtatt 9. januar 2019

 

§ 1      Foreningens navn

Foreningens navn er Fornebu senioruniversitet (FSU)

§ 2      Formål

Fornebu senioruniversitet (FSU) har som formål å gi personer over 60 år kunnskap og innsikt gjennom plenumsforedrag som fanger opp tanker i tiden.

§ 3      Organisasjonsform

Foreningen er en frittstående juridisk enhet med medlemmer, og er selveiende. Det innebærer at ingen, verken medlemmer eller andre, har krav på foreningens formue eller eiendeler, eller er ansvarlig for gjeld eller andre forpliktelser.

§ 4      Medlemskap

Personer over 60 år og alle pensjonister uansett alder kan bli medlem.

§ 5      Rettigheter og plikter knyttet til medlemskapet

Alle medlemmer har rett til å delta på årsmøtet, har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og styret kan stryke dem som medlem av foreningen.

Medlemmene plikter å forholde seg til vedtak som er fattet av årsmøtet.

§ 6      Årsmøte

Årsmøtet er FSUs høyeste myndighet. Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av april. Årsmøtet er vedtaksført med det antall medlemmer som møter, og alle medlemmer har én stemme. Møteleder velges av årsmøtet.

Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning.

Innkalling til årsmøtet skjer med minst 4 ukers varsel, direkte til medlemmene og/eller ved kunngjøring på FSUs hjemmeside. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være styret i hende innen 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten, med mindre 3/4 av de fremmøtte krever det.

§ 7      Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

(1)  Godkjenne innkalling

(2)  Velge ordstyrer, referent og to til å underskrive årsmøteprotokollen.

(3)  Behandle årsmelding.

(4)  Behandle aktivitetsregnskap med revisors rapport.

(5)  Vedta budsjett med fastsettelse av kontingent.

(6)  Behandle innkomne forslag.

(7)  Velge

a.     leder

b.     styremedlemmer

c.      varamedlemmer

d.     revisor

e.       valgkomité

§ 8      Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter blir avholdt når styret bestemmer det, eller minst 1/3 av medlemmene krever det. 

Innkalling skjer på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel. 

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§ 9      Styret

Foreningen ledes av et styre med 5 medlemmer (styreleder og 4 styremedlemmer), med to varamedlemmer. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret skal holde møte når styreleder eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

Styremedlemmer velges for to år, varamedlemmer for ett år.
Styreleder velges separat for ett år. Revisor velges for 2 år. Valgkomité velges for to år og består av tre personer som foreslår leder og medlemmer/varamedlemmer til styret. Styret foreslår medlemmer i valgkomité.

Styret fordeler selv oppgaver mellom medlemmene.

Varamedlemmer deltar i styremøtene uten stemmerett.

Et medlem av styret bør ikke sitte i lengre tid enn tre perioder, dvs. 6 år.

Styret skal

u  være ansvarlig for å utarbeide program

u  iverksette årsmøtebestemmelser

u  oppnevne eventuelle komitéer, utvalg eller personer som skal gjøre spesielle oppgaver, og utarbeide instruks for disse

u  administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi i henhold til gjeldende instrukser og bestemmelser

u  representere foreningen utad

Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er tilstede.

§ 10    Signaturrett

Foreningen forpliktes ved underskrift av lederen, eller den vedkommende bemyndiger.

§ 11    Vedtektsendring

Vedtak om endring av vedtektene kan bare gjøres på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene. Forøvrig gjøres vedtak med alminnelig stemmetall.

§ 12    Oppløsning

Oppløsning av FSU kan bare behandles på årsmøte, og krever 2/3 flertall.

FSUs midler vil i tilfelle oppløsning, tilfalle et ideelt formål etter nærmere beslutning på årsmøte.

Ingen medlemmer har krav på FSUs midler eller andel av disse.