Årsmøte i Pensjonistuniversitetet i Drammen

 

Sted: Norkirken, Rådhusgaten 25, Drammen

Tid: Mandag 13. april 2015 kl. 1200

 

Saksliste ifølge vedtektene:

 1. 1. Valg av møteleder
 2. 2. Godkjenning av innkalling
 3. 3. Valg av referent som skriver protokollen
 4. 4. Valg av to personer til å underskrive protokollen sammen med møteleder
 5. 5. Innkomne forslag og styrets innstilling
 6. 6. Styrets årsmelding
 7. 7. Regnskap
 8. 8. Revisorrapport
 9. 9. Fastsettelse av kontingent
 10. 10. Eventuell endring av vedtektene (krever 2/3 flertall blant de fremmøtte)
 11. 11. Valg

 

PENSJONISTUNIVERSITETET I DRAMMEN

Styrets årsberetning april 2014 – april 2015

 1. 1. Styrets sammensetning

Leder: Liv Evju

Nestleder og webansvarlig: Ulf Borgen

Sekretær: Svein Jacobsen

Kasserer: Kine Langum

Styremedlemmer: Helge Solberg, Anne Marie Halvorsen, Eldbjørg Johansen

 Revisor: Reiulf Wilhelmsen

Valgkomite: Sverre Slevolden (leder), Bente Brudevoll, Knut Ivarsson

Vertinner ved medlemsmøtene: Mayna Ellingsen, Joyce Thorud og Elisabeth Slevolden

Reisekomite: Anne Marie Halvorsen (leder), Eldbjørg Johansen, Svein Jacobsen, Kjell Oddvar Røine

Programkomite: Helge Solberg (leder), Kine Langum, Ulf Borgen

Det har vært holdt 10 styremøter i beretningsperioden.

Folkeuniversitetet fungerer som sekretariat, med Nina Anette Bækkelund som kontaktperson.

 

 1. 2. Medlemmer og medlemsaktiviteter

 

Ved årsskiftet hadde foreningen 389 medlemmer. Dette er en økning på 6 medlemmer fra forrige beretningsår.

 

 1. a) Medlemsmøter. Det er avholdt 9 åpne medlemsmøter i perioden. Det har vært en betydelig økning i fremmøte ved foredragene med et gjennomsnitt på 225 personer. Ca. 15% av de fremmøtte er betalende ikke-medlemmer. Foredragsholdere og temaer har vært:

Sokneprest Ivar Flaten: « Fremmedfrykt eller dialog) (5. mai)

Professor Hilde Henriksen Waage: « Hvorfor gikk det så galt i Syria» (1. september)

Seniorforsker Helge Brunborg: « Vil vi få innvandrerflertall i Norge?» (6. oktober)

Musikkformidler Kjell Hillveg: « Mozart – mannen i mitt liv» (3. november)

Forfatter Karsten Alnæs: « Miraklenes år – 1814» (1. desember)

Klimaforsker Hans Olav Hygen: «Fra værobservasjon til klimaendring» (5. januar)

Professor Marit Bakke: «I Thor Heyerdahls fotspor på Påskeøya» (2. februar)

Lektor og forfatter Inge Eidsvåg: « Grå hår er en fager krone. Om aldringens      

             forunderligheter, vemod og gleder» (2. mars)

Seniorrådgiver Jon Vea: « Det nye Afrika» (13. april)

 

 1. b) Turer, teater konserter.  Det har vært gjennomført tre dagsturer ( til Eidsvoll 4. juni og 11. september 2014, og til Prøysenriket 17. september 2014 ) og en langtur (Nordvestlandet 17.-22.august 2014) i perioden. En planlagt tur til Bilbao og nasjonalparken Picos de Europa ble avlyst på grunn av liten påmelding. Videre har det vært tre operabesøk «Hege og Øyvind går til operaen» 23. april 2014, «Hoffmanns eventyr» 17. oktober 2014 og «Barbereren i Sevilla» 4. februar 2015. Det har vært arrangert tur til to KORK-konserter 27. august 2014 og 16. januar 2015. Den siste konserten var i Universitetets Aula. Deltakelsen har vært meget bra. Langturen samlet 39 deltakere og de tre dagsturene 141 til sammen. De tre operaene hadde 134 påmeldte og KORK endte opp med 105 personer på de to konsertene. Samlet deltok altså godt over 400 medlemmer på disse arrangementene.
 2. c) Bedriftsbesøk. I perioden har det vært besøkt Glitrevannverket ved Landfaldtjern og Renseanlegget på Solumstrand. Glitrevannverket samlet 30 deltagere og Solumstrand xx.
 3. d) Seminarer og kurs. Litteraturkurset har hatt 23 deltakere fordelt på to grupper. Leder har vært Janicke Solheim. Disse har lest og diskutert 11 bøker, fordelt på 12 møtedager. Aktuell debatt har samlet 6 deltakere og er ledet av Robert Bjørka.

En seminarrekke om «Krigen og vi» samlet 29 deltakere. Seminaret gikk over 5x2 timer og ble avsluttet med tur til Hjemmefrontmuseet i Oslo.

 

 1. 3. Informasjon til medlemmene

Styrets vår- og høstprogram har vært trykket og sendt ut til alle medlemmer i god tid før sesongstart.  Møtene blir bekjentgjort gjennom notiser i Drammens Tidende. Status for deltakelse og ledige plasser på andre arrangementer tas hver gang opp ved møtestart på de ordinære møtene.

Deltakere på aktiviteter varsles gjennom SMS om deltakelse; i tillegg til utsendelse av ordinær faktura der hvor innbetaling er nødvendig.

Foreningens hjemmesider www.u3a.no har jevnt og økende besøk.

 

 1. 4. Økonomi

Økonomien er under kontroll og egenkapitalen har økt med 18 000 kroner i 2014. Foreningens egenkapital er per 31.12.2014 242 000 kroner. Styret venter økte utgifter i 2015 med en økning i foredragshonorarene og økt husleie, men innstiller likevel på uendret medlemskontingenten.

Trykking og utsendelse av programmene har vært sponset av Aass bryggeri, Norli, RSA bil, KIWI og Bergstien tannlegesenter. Styret takker for bidragene!

Følgende satser har vært benyttet i 2014/2015:

Medlemskontingent kr. 300 per år

Litteraturseminar kr. 600 per semester

Aktuell debatt kr. 200 per semester

Besøkende (ikke-medlemmer) – inngangspenger kr. 100 per møte

Kaffe og kaker kr. 20 med gratis påfyll

 

Drammen 08. april 2015

 

Liv Evju Ulf Borgen Kine Langum Svein Jacobsen

Anne Marie HalvorsenHelge SolbergEldbjørg Johansen