Innkalling og dagsorden for årsmøte mandag 30. mars 2020 – kl. 12:30 i Norkirken,

Rådhusgt. 25, Drammen.  (Årsmøtet utsatt til 7. september 2020 pga Coronapandemien)

 Ifølge vedtektene skal årsmøtet behandle følgende saker:

 

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Valg av møteleder
 3. Valg av referent som skriver protokollen
 4. Valg av to personer til å underskrive protokollen sammen med møteleder
 5. Styrets årsmelding
 6. Regnskap
 7. Revisorrapport
 8. Innkomne forslag* og styrets innstilling
 9. Fastsettelse av kontingent
 10. Valg

 * Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må fremsettes skriftlig og være styret i hende senest 16.03.2020.

 

Pensjonistuniversitetet i Drammen

Styret

Årsmelding 01.01 – 31.12.2019

 

Tillitsvalgte:

 Styret:

Leder: Liv Evju

Nestleder: Helge Solberg

Kasserer: Øivinn Saastad

Sekretær: Per Fadum

Styremedlemmer: Anne Marie Halvorsen, Brit Standnes, Wenche Kullmer.

 Revisor: Reiulf S. Wilhelmsen.

 Styret har avholdt 9 møter.

 Vertinner på medlemsmøtene: Eva Burud, Olaug Kaldal, Unni Kvan.

 Valgkomité: Ulf Borgen (leder), Kari Høyer, Tore Medalen.

 Programkomité: Helge Solberg (leder), Liv Evju, Øivinn Saastad, Wenche Kullmer

 Reisekomité: Anne Marie Halvorsen (leder), Unni Kvan, Marit Kleppen, Brit Standnes, Per Fadum.        

 Webansvarlig: Ulf Borgen.

Sekretariat:

 Vår samarbeidsavtale med Folkeuniversitetet Sør-Øst har fungert godt, og vi har et greit samarbeid om regnskap-, sekretær- og telefontjenester. Avtalen utløp pr. 31.12.2019, men er prolongert inntil nye forhandlinger kommer i gang.

 Medlemmer:

 

Pr. 31.12.2019 har PUD 502 medlemmer, opp fra fjorårets 486 medlemmer.

 

Medlemsmøter:

Det er i perioden avholdt 9 medlemsmøter, alle i Norkirken, Høytorget, Drammen. Møtene er åpne for alle. (Antall deltagere i parentes.). Gjennomsnittlig antall deltakere: 218 (235 i 2018).

 07.01.2019: Thomas Reinertsen Berg – ”Verdensteatret. Kart gjennom tidene”. (263)

04.02.2019: Jørn Hurum – ”I dinosaurenes fotspor på Svalbard”. (250)

04.03.2019: Halvor Hegtun – ”Har det klikket for pressen?”. (285)

01.04.2019: Kari Ulleberg – ”Mitt liv som glasskunstner”. (222)

06.05.2019: Jan Eriksen – ”Musikkorpsenes historie gjennom 700 år”. (168)

02.09.2019: Sverre Gunnar Haga – ”Operahistorie i kortversjon”. (172)

07.10.2019: Cecilie Arentz-Hansen – ”Norges første kvinnelige leger”. (210)

04.11.2019: Hege Newth – ”Ytringsfrihet og PEN”. (192)

02.12.2019: Øyvind Brodtkorb Nustad – ”Snøen som falt ifjor”. (200)

 

Årsmøte

 

Ordinært årsmøte ble avholdt 01.04.2019 med saksliste og gjennomføring ifølge våre vedtekter. Følgende styremedlemmer var på valg: Liv Evju, som leder, Anne Marie Halvorsen, som styremedlem, Per Fadum, som styremedlem, Reiulf Wilhelmsen, som revisor. Samtlige ble gjenvalgt for 2 år i sine respektive funksjoner.

Styret la frem sitt forslag til diverse vedtektsendringer. Disse ble vedtatt med unntak av § 4 punkt 5, som ble vedtatt beholdt uendret.

Tilstede på årsmøtet: ~25.

Øvrige aktivitetstilbud: (antall deltakere i parentes)

 

20.03.2019: Bedriftsbesøk hos Modum Bad. (29)

27.04.2019: Konsert med KORK i Operaen (45)

08.05.2019: Dagstur til Kunstnerdalen (45)

18.06.-19.06.2019: Telemarkskanalen – Dalen Hotell (42)

11.09.2019: Dagstur til Eiksetra (37)

25.09.2019: Bedriftsbesøk hos Eiker Vekst (14)

27.10.2019: Liv Ullmann i Drammens Teater (45)

29.11.2019: Konsert med KORK i Store Studio (27)

 

09.10. – 20.11.2019: Seminaret ”Nye Drammen – sammen blir vi sterkere”, over 4 dager:

09.10.: Svelvik – Byen i den nye byen. Svelvik før og nå.

            Foredragsholder: Inger Lønseth.

23.10.: Den nye kommunen – Hvor og hvordan møter den oss?

            Foredragsholder: Ulla Nordgarden.

06.11.: Drømmen om NYE Drammen.

            Foredragsholder: Odd Myklebust.

20.11.: Nedre Eiker – elva forener – plassene forteller.

            Foredragsholder: Gjermund Glittfjell.

 

Antall deltakere: 23 – 25.

 

Hvert semester: Litteraturseminar under ledelse av Janicke Solheim.

                          Aktuell debatt under ledelse av Kine Langum.

  

                      

Medlemsinformasjon:

Vår- og høstprogram er sendt alle medlemmer forut for hvert semester. På medlemsmøtene gis aktuell informasjon om kommende arrangementer og ledige plasser.

Våre hjemmesider, www.u3a.no, er holdt oppdatert med all informasjon, aktuell og historisk.

 

Økonomi:

Medlemskontingenten er holdt uendret, kr 300,- pr år. Ikke-medlemmer betaler kr. 100,- pr gang for entré på medlemsmøter.

Regnskapet for 2019 viser følgende hovedtall (2018-tall i parentes):

Regnskapet for 2019 viser følgende hovedtall (2018-tall i parentes):

 • Inntekter 353.721,- (370.941,-)
 • Kostnader 373.510,- (362.410,-)
 • Sum eiendeler 468.770,- (486.775,-)
 • Sum egenkapital 320.870,- (340.575,-)

 

Regnskapet viser at PUD er solid fundert med bl.a. kr 338.668,- (430.264,-) i rørlige disponible midler.

Våre programsponsorer har vært:     Norli – KIWI – RSA Bil – Eiendomsmegler Dahl AS (Første halvår).

Vi takker våre sponsorer for verdifull støtte.