Pensjonistuniversitetet i Drammen

Styret

 

1. Innkalling og dagsorden for årsmøte mandag 1. april 2019 – kl. 12:30 i Norkirken,  Rådhusgt. 25, Drammen.

2. Møteprotokoll fra årsmøtet

 

1. Innkalling og Dagsorden:

Ifølge vedtektene skal årsmøtet behandle følgende saker:

 

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Valg av møteleder
 3. Valg av referent som skriver protokollen
 4. Valg av to personer til å underskrive protokollen sammen med møteleder
 5. Styrets årsmelding
 6. Regnskap
 7. Revisorrapport
 8. Innkomne forslag* og styrets innstilling
 9. Fastsettelse av kontingent
 10. Forslag til vedtektsendring (vedlegges – endringsforslag med rød skrift)
 11. Valg

* Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret ihende senest 18.03.2019

 

 

Pensjonistuniversitetet i Drammen

Styret

 

Årsmelding 01.01 – 31.12.2018

Tillitsvalgte:

Styret:

Leder: Liv Evju

Nestleder: Helge Solberg

Kasserer: Øivinn Saastad

Sekretær: Per Fadum

Styremedlemmer: Anne Marie Halvorsen, Øivinn Saastad, Unni Kvan (01.01.-09.04.)

                            Brit Standnes og Wenche Kullmer (begge fra 09.04.)

 

Revisor: Reiulf S. Wilhelmsen.

 

Styret har avholdt 9 møter.

 

Vertinner på medlemsmøtene: Eva Burud, Olaug Kaldal, Unni Kvan

 

Valgkomité: Ulf Borgen (leder), Inger Lise Røine, Sven Petter Arnesen

 

Programkomité: Helge Solberg (leder), Liv Evju, Øivinn Saastad, Wenche Kullmer (fra 09.04.)

 

Reisekomité: Anne Marie Halvorsen (leder), Unni Kvan, Marit Kleppen, Brit Standnes (fra 09.04.), Per Fadum          

                    

Webansvarlig: Ulf Borgen

 

 

Sekretariat:

Vår samarbeidsavtale med Folkeuniversitetet Sør-Øst (FUSO) har fungert godt, og vi har et greit samarbeid om regnskap-, sekretær- og telefontjenester.

 

Medlemmer:

Pr. 31.12.2018 har PUD 486 medlemmer, opp fra fjorårets 442 medlemmer.

 

Medlemsmøter: 

Det er i perioden avholdt 9 medlemsmøter, alle i Norkirken, Høytorget, Drammen. Møtene er åpne for alle. (Antall deltagere i parentes.). Gjennomsnittlig antall deltakere: 235.

 

08.01.2018: Renate Rivedal – ”Nikolai Astrup. Vegen heim”. (216)

05.02.2018: Joakim Parslow – ”Hvor går Tyrkia”. (234)

05.03.2018: Claudia Lenz – ”Voldelige ideologier og utfordringer for demokratiet”. (210)

09.04.2018: Leif Jan Bjørnson – ”Aldringsprosessen i et helhetsperspektiv”. (253)

07.05.2018: Vigdis Hjorth – ”Montro hvorfor vi ei lenger leser Wildenvey”. (218)

03.09.2018: Elisabet Gråbøl-Undersrud – ”Stamceller – naturens superceller”. (238)

01.10.2018: Sten Inge Jørgensen – ”Det nye Tyskland, Europas supermakt”. (187)

05.11.2018: Johan Moan – ”Sol, døgnrytmer, årsrytmer og vinterdepresjoner”. (256)

03.12.2018: Henrik Syse – ”Måtehold i grådighetens tid”. (308)

 

Årsmøte

Ordinært årsmøte ble avholdt 09.04.2018 med saksliste og gjennomføring ifølge våre vedtekter. Som nye styremedlemmer etter Kine Langum og Unni Kvan ble valgt Brit Standnes og Wenche Kullmer. Øvrige styremedlemmer, som var på valg, ble gjenvalgt. Tilstede på årsmøtet: ~25.

 

Øvrige aktivitetstilbud: (antall deltakere i parentes)

 

07.02.2018: Bedriftsbesøk hos HLF Briskeby. (31)

04.05.2018: Konsert med KORK (37)

14.05.2018: Dagstur til Modum (52)

04.06.2018: Svanesjøen – Den Norske Opera og Ballett (30)

06.06.-09.06.2018: Flor og Fjære – Tur til Stavanger (30)

05.09.2018: Besøk på Portåsen (55)

11.09.2018: Dagstur til Kongsberg og Numedal (31)

24.09.2018: Bedriftsbesøk hos Eikholt (17)

11.10.2018: Konsert med KORK (25)

04.12.2018: Det Norske Teater Festforestilling Hans Børli (45)

 

19.09. – 14.11.2018: Seminaret ”Men brua har vi da lissom sammen” Del 2, over 5 dager:

19.09.: Fjell – ”Den mangfoldige bydelen, gammel, men ny. Kultur møter kultur.”

            Foredragsholder: Ivar Flaten.

03.10.: Strømsø – ”Byen som ble bygd på elvesand, men som står på fast grunn.”

            Foredragsholder: Torkild Alsvik.

17.10.: Bragernes – ”Engang hovedstad, alltid storebror?”

            Foredragsholder: Liv Evju.

31.10.: Made in Drammen – ”Industribyen som var, ikke bare papir og trelast.”

            Foredragsholder: Tom Oddby.

14.11.: Gulskogen – ”Strømsgodset, klubb og bydel”.

            Foredragsholder: Runar Evjen.

 

Antall deltakere: 23 – 28.

 

Hvert semester: Litteraturseminar under ledelse av Janicke Solheim

                          Aktuell debatt under ledelse av Robert Bjørka (1.halvår) og Kine Langum (2. halvår).

                          Helsetrimmen, et ukentlig trimtilbud i samarbeid med Sturla

 

Medlemsinformasjon:

Vår- og høstprogram er sendt alle medlemmer forut for hvert semester. På medlemsmøtene gis aktuell informasjon om kommende arrangementer og ledige plasser.

Våre hjemmesider, www.u3a.no, er holdt oppdatert med all informasjon, aktuell og historisk. 

 

Økonomi:

 

Medlemskontingenten er holdt uendret, kr 300,- pr år. Ikke-medlemmer betaler kr. 100,- pr gang for entré på medlemsmøter.

 

Regnskapet for 2018 viser følgende hovedtall (2017-tall i parentes):

 • Inntekter 941,- (393.911,-)
 • Kostnader 410,- (383.972,-)
 • Sum eiendeler 775,- (470.916,-)
 • Sum egenkapital 575,- (331.266,-)

 

Regnskapet viser at PUD er solid fundert med bl.a. kr 430.264,- i rørlige disponible midler.

 

Våre programsponsorer har vært:     Norli – KIWI – RSA Bil – Eiendomsmegler Dahl AS

                                                          

Vi takker våre sponsorer for verdifull støtte.

 

 

Drammen 31.12.2018

 

Liv Evju          Helge Solberg             Anne Marie Halvorsen          Øivinn Saastad          

 

Brit Standnes             Wenche Kullmer           Per Fadum

 

 2. Møteprotokoll:

Pensjonistuniversitetet i Drammen

Årsmøtet

 

Protokoll fra ordinært årsmøte mandag 1. april 2019. – kl. 12:00 i Norkirken,

Rådhusgt. 25, Drammen.

 

Årsmøtet var innkalt i samsvar med vedtektene og med følgende dagsorden:

 

 1. Godkjenning av innkalling

Styrets leder, Liv Evju, ønsket i alt 20 medlemmer velkommen. Det var ingen innsigelser mot innkalling eller dagsorden.

 

 1. Valg av møteleder

Til møteleder ble valgt Liv Evju.

 1. Valg av referent som skriver protokollen

Som referent ble valgt Per Fadum

 1. Valg av to personer til å underskrive protokollen sammen med møteleder

Følgende ble valgt: Tone Borgen og Marit Kleppen.

 1. Styrets årsmelding

Per Fadum refererte årsmeldingen for 2018 som ble godkjent uten bemerkninger.

 1. Regnskap

Kasserer Øivinn Saastad presenterte regnskapet som ble godkjent uten bemerkninger.

 

 1. Revisorrapport

Revisor Reiulf S. Wilhelmsen leste revisorerklæring for 2018 og anbefalte ansvarsfrihet for kasserer, hvilket årsmøtet sluttet seg til.

 

 1. Innkomne forslag og styrets innstilling

Det var ingen innkomne forslag til behandling.

 1. Fastsettelse av kontingent

Kontingent ble vedtatt uendret med kr. 300,-.

 1. Forslag til vedtektsendring

Per Fadum gjennomgikk styrets forslag til endring av vedtektene.

Under pkt. 5 ønsket styret å stryke følgende: ”Styreleder og styremedlemmer bør ikke sitte i sine verv mer enn tre valgperioder”. Tone Borgen foreslo at denne setning beholdes. En avstemning ga 10 stemmer for Tone Borgens forslag og 10 stemmer for styrets forslag om strykning. Styrets forslag fikk dermed ikke det nødvendige 2/3-flertall, og setningen blir stående som en del av vedtektenes pkt. 5.

Øvrige forslag til vedtektsendringer ble enstemmig godkjent.

 

 

 

 1. Valg

Valgkomitéens leder, Ulf Borgen, la frem valgkomitéens innstilling:

 

Liv Evju er på valg og tar gjenvalg

Anne Marie Halvorsen er på valg og tar gjenvalg

Per Fadum er på valg og tar gjenvalg

Revisor Reiulf Wilhelmsen er på valg og tar gjenvalg

 

Valgkomitéens enstemmige innstilling for perioden 2019 – 2021:

Liv Evju foreslås gjenvalgt som leder av styret i PUD

Anne Marie Halvorsen foreslås gjenvalgt som styremedlem

Per Fadum foreslås gjenvalgt som styremedlem

Reiulf Wilhelmsen foreslås gjenvalgt som revisor

 

Årsmøtet sluttet seg enstemmig til valgkomiteens forslag.

 

Valgkomitéen har bestått av Ulf Borgen, leder, Inger Lise Røine, Sven Petter Arnesen.

Inger Lise Røine og Sven Petter Arnesen ønsket å tre ut av valgkomiteen.

Som nye medlemmer forslås: Kari Høyer og Tore Medalen. Disse ble enstemmig valgt

 

Valgkomiteen for perioden 2019 – 2021 består da av:

Ulf Borgen, leder

Kari Høyer, medlem

Tore Medalen, medlem

 

Det var ingen flere saker til behandling og Liv Evju takket for fremmøtet og erklærte årsmøtet for avsluttet.

 

                                               Drammen 01.04.2019

 

 

                              ……………………………………….

                                                  Liv Evju

                                                  møteleder

 

 

………………………………………..       …………………………………………..

            Tone Borgen                                                 Marit Kleppen

            Protokollvitne                                                           Protokollvitne