Pensjonistuniversitetet i Drammen

Styret

 

Innkalling og dagsorden for årsmøte mandag 9. april 2018 – kl. 12:30 i Norkirken,

Rådhusgt. 25, Drammen.

 

Ifølge vedtektene skal årsmøtet behandle følgende saker:

 

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Valg av møteleder
 3. Valg av referent som skriver protokollen
 4. Valg av to personer til å underskrive protokollen sammen med møteleder
 5. Styrets årsmelding
 6. Regnskap
 7. Revisorrapport
 8. Innkomne forslag og styrets innstilling
 9. Fastsettelse av kontingent
 10. Eventuell endring av vedtektene (krever 2/3 flertall blant de fremmøtte)
 11. Valg

 

 

 

Pensjonistuniversitetet i Drammen

Styret

 

Årsmelding 01.04.2017 – 31.03.2018

 

Tillitsvalgte:

 

Styret:

Leder: Liv Evju

Nestleder: Helge Solberg

Kasserer: Kine Langum frem til oktober 2017

Kasserer: Øivinn Saastad fra november 2017

Sekretær: Per Fadum

Styremedlemmer: Anne Marie Halvorsen, Øivinn Saastad, Unni Kvan

Revisor: Reiulf S. Wilhelmsen.

 

Styret har avholdt 8 møter.

Vertinner på medlemsmøtene: Eva Burud, Olaug Kaldal, Unni Kvan

Valgkomité: Ulf Borgen (leder), Inger Lise Røine, Sven Petter Arnesen

Programkomité: Helge Solberg (leder), Liv Evju, Kine Langum (til oktober 2017), Øivinn Saastad

Reisekomité: Anne Marie Halvorsen (leder), Unni Kvan, Kjell O. Røine (delvis) Marit Kleppen, Per Fadum         

Webansvarlig: Ulf Borgen

Sekretariat:

Vår samarbeidsavtale med Folkeuniversitetet Sør-Øst (FUSO) har fungert godt, og vi har et greit samarbeid om regnskap-, sekretær- og telefontjenester.

Medlemmer:

Pr. 31.03.2017 har PUD 442 medlemmer, en nedgang fra fjorårets 475 medlemmer.

 

Medlemsmøter:

 Det er i perioden avholdt 9 medlemsmøter, alle i Norkirken, Høytorget, Drammen. Møtene er åpne for alle. (Antall deltagere i parentes.). Gjennomsnittlig antall deltakere: 197.

(2016/2017: 237.)

 

03.04.2017: Tom Oddby – ”Det som har vært, er og skal bli. Drammen byarkiv”. (187)

08.05.2017: Dag Einar Thorsen – ”Storbritannia og Europa etter Brexit”. (194)

04.09.2017: Per Kristian Aale – ”Italienernes kamp mot mafiaen”. (193)

02.10.2017: Trond Larsen – ”Peer Gynt i nytt lys”. (130)

06.11.2017: Tore Sandberg – ”Justismord i Norge”. (245)

04.12.2017: Tom Brenne – ”De litterære juleheftene”. (162)

08.01.2018: Renate Rivedal – ”Nikolai Astrup. Vegen heim”. (216)

05.02.2018: Joakim Parslow – ”Hvor går Tyrkia”. (234)

05.03.2018: Claudia Lenz – ”Voldelige ideologier og utfordringer for demokratiet”. (210)

 

Øvrige aktivitetstilbud: (antall deltakere i parentes)

 

12.05.2017: Dagstur til Eikerbygdene. (47)

08.06.-11.06.2017: Tur til Helsingfors. (26)

23.08.2017: Dagstur med Skibladner og besøk på Mammuthuset. (45)

11.10.2017-10.01.2018: ”Men brua har vi da lissom sammen”. Seminar over 5 ganger. (20)

12.10.2017: Bedriftsbesøk hos Fretex. (32)

25.10.2017: Teatertur til Det norske Teater. (40)

09.11.2017: Konsert med KORK. (18)

07.02.2018: Bedriftsbesøk hos HLF Briskeby. (31)

 

Hvert semester: Litteraturseminar under ledelse av Janicke Solheim

                          Aktuell debatt under ledelse av Robert Bjørka

                          Helsetrimmen, et ukentlig trimtilbud i samarbeid med Sturla

 

Medlemsinformasjon:

 

Vår- og høstprogram er sendt alle medlemmer forut for hvert semester. På medlemsmøtene gis aktuell informasjon om kommende arrangementer og ledige plasser. Våre møter er også kunngjort ved notis i Drammens Tidende.

Våre hjemmesider, www.u3a.no, er holdt oppdatert med all informasjon, aktuell og historisk.

 

Økonomi:

 

Medlemskontingenten er kr 300,- pr år. Ikke-medlemmer betaler kr. 100,- pr gang for entré på medlemsmøter.

 

Regnskapet for 2017 viser følgende hovedtall (2016-tall i parentes):

 • Inntekter 311,- (674.168,-)
 • Kostnader 972,- (662.938,-)
 • Sum eiendeler 916,- (505.062,-)
 • Sum egenkapital 267,- (319.286,-)

 

Regnskapet viser at PUD er solid fundert med bl.a. kr 432.765,- i rørlige disponible midler.

 

Våre programsponsorer har vært:     Norli – KIWI – RSA Bil – AASS Bryggeri

                                                           Extra Servicepartner – Eiendomsmegler Dahl.

Vi takker våre sponsorer for verdifull støtte.

 

 

Drammen 31.03.2018

 

Liv Evju          Helge Solberg             Anne Marie Halvorsen          Øivinn Saastad          

 

Unni Kvan                 Per Fadum

 

 

 

 

 

Protokoll fra ordinært årsmøte mandag 9. april 2018. – kl. 12:30 i Norkirken,

Rådhusgt. 25, Drammen.

 

Årsmøtet var innkalt i samsvar med vedtektene og med følgende dagsorden:

 

 1. Godkjenning av innkalling

Styrets leder, Liv Evju, ønsket velkommen. Det var ingen innsigelser mot innkalling

 1. Valg av møteleder

Til møteleder ble valgt Helge Solberg.

 1. Valg av referent som skriver protokollen

Som referent ble valgt Per Fadum

 1. Valg av to personer til å underskrive protokollen sammen med møteleder

Følgende ble valgt: Berit Øverby Meyer og Sverre Slevolden

 1. Styrets årsmelding

Møteleder refererte årsmeldingen som ble godkjent uten bemerkninger.

 1. Regnskap

Kasserer Øivinn Saastad presenterte regnskapet. Det fremkom spørsmål om posten ”tilskudd” i resultatregnskapets inntektsside. Vårt regnskap føres av Folkeuniversitetet Sør-Øst, og i mangel av en nærmere forklaring vil saken bli tatt opp av styret og svar gitt på neste medlemsmøte 07.05.2018.

Regnskapet ble godkjent.

 

 1. Revisorrapport

Revisor Reiulf S. Wilhelmsen leste revisorerklæring for 2017 og anbefalte ansvarsfrihet for kasserer, hvilket årsmøtet sluttet seg til.

 

 1. Innkomne forslag og styrets innstilling

Det var ingen innkomne forslag til behandling.

 1. Fastsettelse av kontingent

Kontingent ble vedtatt uendret med kr. 300,-.

 1. Eventuell endring av vedtektene (krever 2/3 flertall blant de fremmøtte)

Det forelå ingen forslag til vedtektsendring.

 1. Valg

Valgkomitéens leder, Ulf Borgen, la frem valgkomitéens innstilling:

 

Valgkomitéen har bestått av Ulf Borgen, leder, Inger Lise Røine, Sven Petter Arnesen.

Unni Kvan og Kine Langum ønsket å tre ut av styret.

Øivinn Saastad og Helge Solberg er på valg. Begge tar gjenvalg.

Valgkomitéens enstemmige innstilling for perioden 2018 – 2020:

Øivinn Saastad og Helge Solberg foreslås gjenvalgt.

Brit Standnes og Wenche Kullmer foreslås som nye medlemmer av styret.

Det forelå ingen andre forslag.

Brit Standnes og Wenche Kullmer ga hver en kort presentasjon av seg selv.

Valget ga følgende resultat:

Helge Solberg og Øivinn Saastad ble enstemmig gjenvalgt for perioden 2018 – 2020.

Brit Standnes og Wenche Kullmer ble enstemmig valgt for perioden 2018 – 2020.

 

 

Det var ingen flere saker til behandling og Liv Evju takket for fremmøtet og erklærte årsmøtet for avsluttet.

 

                                               Drammen 09.04.2018

 

 

 

 

………………………………………..       …………………………………………..

            Berit Øverby Meyer                                     Sverre Slevolden

            Protokollvitne                                                           Protokollvitne

 

 

 

 

 

……………………………………….

            Per Fadum

Referent