ÅRSMELDING   PUD   2015/2016


Årsmøte i Pensjonistuniversitetet i Drammen

Sted:   Norkirken,  Rådhusgt 25, Drammen

Tid:  mandag  4. April 2016


Saksliste i følge vedtektene:

1.    Valg av møteleder
2.     Godkjenning av innkalling
3.      Valg av referent som skriver protokollen
4.      Valg av to personer til å underskrive protokollen sammen med møteleder
5.      Innkomne forslag og styrets innstilling
6.      Styrets årsmelding
7.      Regnskap
8.      Revisorrapport
9.      Fastsettelse av kontingent
10.      Eventuell endring av vedtektene (krever 2/3  flertall blant de fremmøtte)
11.      ValgPensjonistuniversitetet i Drammen

Styrets årsberetning    april 2015-april 2016

Styrets sammensetning:

Leder:   Liv Evju

Nestleder og webansvarlig:  Ulf Borgen

Sekretær:   Eldbjørg Johansen

Kasserer:   Kine Langum

Styremedlemmer:  Helge Solberg,  Anne Marie Halvorsen,  Per Fadum

Revisor:  Reiulf Wilhelmsen

Vertinner på medlemsmøtene:  Elisabeth  Slevolden,  Joyce Thorud,  Mayna Ellingsen

Valgkomité:  Sverre Slevolden, Bente Brudevold, Knut  Ivarsson
Programkomité: Helge Solberg, Kine Langum, Ulf Borgen, Liv Evju
Reisekomité:  Anne Marie Halvorsen, Kjell Odvar Røine, Per Fadum, Eldbjørg Johansen


Styrets virksomhet:

Folkeuniversitetet har vært vårt sekretariat.   Greit samarbeid.

Styret har hatt  10 styremøter  Medlemmer og medlemsaktiviteter


Ved årsskiftet hadde foreningen  462 medlemmer.  Dette er en stor økning  fra forrige beretningsår med 389 medlemmer.


1.    Medlemsmøter
Holdes i Norkirken,  Rådhusgt 25, Drammen,   kl 1100.
Kaffeservering  fra kl 1030
Det er avholdt  10  åpne medlemsmøter i perioden.  Det har vært økning i fremmøte.

Jo Sellæg:   Drammensernes ukjente lystgårder (4.mai) (230 deltakere)

Per Egil Hegge:  Hva tenker Putin-  og hvorfor?  (7sept)  (265deltakere)

De glade Ghibelliner:  Evert Taube er 125-  vi er 25!  (5 okt)  (245 deltakere)

Svein  Holo:  India  (2.nov)   (230 deltakere)

Ole O Moen:  USA 2016 – et  skjebneår for verdens første demokrati.  (7.des)
                            (235 deltakere)

Christine  Fossen: Drammen-Hebron-Vestfold  (4.jan)   (300 deltakere)

Torbjørn Færøvik:  Stormakten Kina  (1.feb)   (240 deltakere)

Leif Gjerstad:  Vår fantastiske hjerne – det er deg! (7.mars) (282)

Hanna Asp:  Jordan-Israel-Palestina – en kulturhistorisk reise. (4.april)2.    Turer, teater, konserter:
Lier  12.mai:  38deltakere
Stockholm   4.-8. Juni:   42 deltakere

    Hurum  15.sept:   42 deltakere
    Det Norske Teater: Halve kongeriket  22. Okt:   37 deltakere
KORK  11.nov:  31 deltakere

3.    Bedriftsbesøk
Renseanlegget Solumstrand   17.mars:  18 deltakere
Drammen Fjernvarmeanlegg   15.okt :   20 deltakere

Seminarer og kurs

Høst 2015:   
Litteraturseminar 15
Aktuell debatt:   6 deltakere
Digital hverdag: seminar   27 deltakere
Skriv ditt liv: seminar:   10 deltakere

Vår 2016
Litteraturseminar:  16 deltakere
Aktuell debatt:  7 deltakere


Informasjon til medlemmene

Styrets vår- og høstprogram har vært trykket og sendt ut til alle medlemmene i god tid før sesongstart.   Møtene blir  bekjentgjort gjennom notiser i Drammens Tidende.
Status for  deltakelse og  ledige plasser på andre arrangementer tas hver gang opp ved møtestart  på de ordinære medlemsmøter.


Deltakere på aktiviteter  varsles gjennom SMS  eller brev .  I tillegg til faktura der hvor innbetaling er nødvendig.

Foreningens hjemmeside www.u3a.no har jevnt økende besøk.
    

  Økonomi

Økonomien er  under kontroll og jevnt økende.

Fra revisorberetningen: «Regnskapet er gjort opp med et driftsmessig overskudd på kr 59 115, som sammen med renteinntekter kr 4 072 gir et samlet overskudd på kr 63 187.
Fjorårets overskudd var kr 17 833.»

Styret venter økte utgifter i 2016,  men  innstiller på samme medlemskontingent

Trykking  og utsendelse av   programmene har vært sponset av  Aas bryggeri, Norli, Bergstien Tannlegesenter, RSA bil,  KIWI.  Styret takker for bidragene!

Følgende satser har vært benyttet 2015/2016:

Medlemskontingent  kr 300 pr år

Litteraturseminar , ledet av Janicke Karin Solheim:   kr  750,-   pr semester

Aktuell  debatt;  ledet av Robert Bjørka:  kr  200,-    pr semester

Besøkende (ikke-medlemmer)  -  inngangspenger  kr 100,- pr møte

Kaffe og kaker  kr 20.  Med ekstra påfyll.Drammen  04. Mars 2016Liv Evju                    Ulf Borgen                          Kine Langum             Anne Marie Halvorsen  Helge Solberg         Per Fadum                    Eldbjørg Johansen