Vedtatt 7. april 2014

 

 1. Formål

Pensjonistuniversitetet Drammen (PUD) skal gjennom aktuelle foredrag fange opp tanker i tiden.

I tillegg skal det stimulere interessen for videre arbeid med de temaer som tas opp på de åpne møtene, i studiegrupper og i seminarer.

 

Pensjonistuniversitetet er ment å være en forening for ”læring i den tredje alder”. Det henvender seg til personer med livserfaring, avsluttet yrkesliv og med lyst til å lære mer.

Aktiviteten består av foredrag, seminarer, reiser, teater- og konsertopplevelser og bedriftsbesøk. Kunnskap og samvær skal gi trivsel.

 

2. Organisasjon

PUD er en selvstendig organisasjon med eget styre.

PUD har et administrativt samarbeid med Folkeuniversitetet (FU) Sør-Øst.

FU Sør-Øst fører regnskap for PUD og dette revideres av deres revisor.

PUD har egen revisor som rådgiver.

 

3. Representasjon

Pensjonistuniversitetet forpliktes ved underskrift av styreleder og ett styremedlem.  Kasserer har økonomiske fullmakter innenfor budsjettets ramme.

 

4. Medlemskap

Pensjonistuniversitetet er en forening der alle pensjonister og andre interesserte over 60 år kan bli medlem.

 

5. Styret

Pensjonistuniversitetet ledes av et styre på syv personer.

Styret består av styreleder og seks styremedlemmer.

Styreleder velges på årsmøtet for to år om gangen og kan gjenvelges.

Styremedlemmene velges for to år om gangen og kan gjenvelges.

Styreleder og styremedlemmer bør ikke sitte i sine verv mer enn tre valgperioder.

Styret konstituerer seg selv.

Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er til stede. Ved avstemming avgjøres saken gjennom simpelt flertall. Ved stemmelikhet er styreleders stemme avgjørende.

 

 

6. Årsmøtet

Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av april måned og innkalles med brev eller annonse med 3 ukers varsel. Forslag som ønskes fremmet på årsmøtet må skje skriftlig og være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet.

Årsmøtet skal behandle følgende saker:

 

 1. Valg av møteleder
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Innkomne forslag og styrets innstilling
 4. Valg av referent som skriver protokollen
 5. Valg av to personer til å underskrive protokollen sammen med møteleder
 6. Styrets årsmelding
 7. Regnskap
 8. Revisorrapport
 9. Fastsettelse av kontingent
 10. Eventuell endring av vedtektene (krever 2/3 flertall blant de fremmøtte)
 11. Valg av styreleder, styremedlemmer, revisor og valgkomite når disse er på valg. Alle velges for 2 år. Nytt styre tiltrer umiddelbart etter årsmøtet.

 

Alle valg og vedtak (unntatt vedtektsendringer) gjøres med alminnelig flertall av de fremmøtte. Valg skal foregå ved skriftlig votering hvis noen ber om det.

 

7. Ekstraordinært årsmøte.

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles når styret eller minst 20 medlemmer finner dette nødvendig. Innkallingsfrist, regler om beslutningsdyktighet og avstemningsregler er de samme som for det ordinære årsmøtet.

 

8. Oppløsning.

Forslag om oppløsning må fremmes på årsmøtet av minst en fjerdedel av medlemmene 

og må skriftlig være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet.

Oppløsning krever 2/3 flertall av fremmøtte medlemmer. For at oppløsningen skal være gyldig, må den gjentas i ekstraordinært årsmøte, kalt sammen med minst en måneds varsel, men senest seks uker etter første behandling.

Oppløsning krever 2/3 flertall av fremmøtte medlemmer.

Ved oppløsning skal nettoformuen tilfalle allmenn-nyttige kulturformål senest 3 måneder etter oppløsningen og etter styrets beslutning.