Fem litteraturgrupper, to filosofigrupper, tre kunsthistoriegrupper, en geologigruppe, en sosiale medier gruppe, en gruppe med samfunnsøkonomi og en samtalegruppe. 

Ønsker du å delta i en studiegruppe kan du henvende deg til Niels Peter Thorshaug tlf 909 94 678, e-post:   

Nye studiegrupper dannes ved behov.

ALL Grenland har 14 aktive studiegrupper pr 31.12. 2016. Aktiviteten i studiegruppene er en viktig del av vår forening. Medlemmer som ønsker å delta i en gruppe, kan kontakte studiegruppeansvarlig som enten får vedkommende inn i en eksisterende gruppe eller bidrar til å opprette en ny gruppe. Alle gruppemedlemmene må være medlemmer av eller stå på venteliste i ALL.

Årsrapporter fra studiegruppene følger under.

Styret har ønsket at enda flere vil delta i våre studiegrupper. Disse forsterker den sosiale kontakt vi ønsker å skape på medlemsmøtene og som vi antar har en ytterligere positiv effekt for den enkelte.

I den anledning lanserer vi muligheten av å delta i en gruppe som kan dannes uten et bestemt hovedtema, som litteratur, filosofi osv.. Hensikten er at et begrenset antall kommer sammen og samtaler/diskuterer ting av felles interesse. M.a.o. kan deltakerne selv bli enige om innholdet uten noen ytre forutsetninger. Et overordnet mål er å kunne gi uttrykk for meninger og synspunkter av enhver art.

Om dette er av interesse kan det gjerne tas kontakt på e-postadresse