Styrets årsberetning for 2016/2017

Seniorakademiet har i beretningsåret avholdt 8 medlemsmøter i tiden september 2016 til april 2017.  Det er som tidligere søkt lagt vekt på et allsidig programtilbud, med både  globale og lokale tema.  Styret konstaterer at det har vært god oppslutning om møtene.  Alle medlemmene har i år fått tilsendt programoversikten for 1. halvår sammen med innbetalingskortet.  De lokale seniorsentra har tatt programoversikten med i sine halvårlige informasjoner til alle pensjonister,  og styret har også sørget for at møtene blir omtalt i ”Kontakten”, ”Oslo Syd” og ”Nordstrands Blad”.  I tillegg har styret satt opp plakater med informasjon om foredragene. 

 Høsten 2016 fikk styret opprettet en hjemmeside for Seniorakademiet Ekeberg/Bekkelaget, på nettportalen u3a.no, som er en felles tjeneste  som er stilt til disposisjon  for pensjonsistuniversiteter og seniorakademier.  På vår hjemmeside ligger nå informasjon om møteprogram for inneværende sesong, informasjon om styret og dokumenter til årsmøtet.

 Seniorakademiet hadde per  13. mars  2017 registrert innbetalt kontingent fra 101 medlemmer.  Det er en nedgang på 9 fra 2016. Flere nye medlemmer har kommet til, noen tidligere har falt fra.

 Følgende foredrag er avholdt i beretningsåret 2016/2017:

 September 2016: Lokalhistoriker Dag Jarnøy:”Fra gård til villa på Ekeberg/Bekkelaget.” Historien om de siste 150 år i vår bydel.

 • Oktober 2016:     Filosof, forfatter og medlem av Nobelkomitéen Henrik P. Syse: ”Om årets fredsprisvinner 3 dager etter tildelingen”. Tanker om fredsarbeid og forsoning.
 • November 2016:  Professor emeritus Ole Moen: ”USA’s nye  president – Hvorfor og hva nå?”
 • Desember 2016:   Forfatter, tidligere programleder, journalist og redaktør Toppen Bech: ”Mitt herskapelige liv.” En reise gjennom et eventyrlig fjernsynsliv.
 • Januar 2017: Arkitekturprofessor Thomas Thiis-Evensen: ”Oslo/Roma - noen likhetstrekk?”Eksempelvis viste han hvordan inngangspartier signaliserer makt/avmakt, åpen/lukket, vennlig/fiendtlig.
 • Februar 2017: Seniorforsker ved NUPI, Sverre Lodgaard: ”Hvilken politisk rolle spiller islam i Midtøsten?”
 • Mars 2017: Siviløkonom, tidligere statsråd og tidligere riksmekler Kari Gjesteby:  ”Meklingsordningen som har reddet Norge fra storstreiker”.
 • April 2017: Journalist, fagbokforfatter og lokalhistoriker Ivar Sekne: ”Ekebergbanen – sporet til den nye tid”. Ekebergbanen fyller  100 år i 2017 og Sekne er i gang med å skrive jubileumsboken  som skal utgis høsten 2017.

ØKONOMI:

 Regnskapet blir som tidligere avsluttet i midten av mars, og driftsresultatet vil bli lagt frem på årsmøtet 24. april.

 STYRET:

Styret har i perioden hatt følgende sammensetning og funksjonsfordeling:

 Hilde Sundelin:                      Styreleder

Jan Gunnar Fjeldstad             Styremedlem, nestleder

Inger Elisabeth Kvaase:         Styremedlem, sekretær

Magnar Slettebø:                  Styremedlem, kasserer

Øystein Nystrøm:                 Styremedlem

Steinar Larssen:                    Varamedlem

Egil Ormstad:                        Varamedlem

 Det har i perioden vært holdt 9 styremøter.  

 Revisor:  Jan Krager

 Valgkomiteen har hatt følgende medlemmer:  Jan Krager, Olav Georg Jensen, Kari Stangebye Grimstad             

 Etter krav fra banken fikk styret sommeren 2016  registrert Seniorakademiet Ekeberg/Bekkelaget i Enhetsregisteret i Brønnøysund, og fikk tildelt organisasjonsnummer.   For registrering av organisasjoner i Brønnøysundregistrene stilles det krav om at styreleder velges særskilt på årsmøtet.  Styret fremmer derfor forslag til årsmøtet 2017 om en vedtekstendring som tilfredsstiller dette kravet. Forslaget er vedlagt beretningen.

 Styret vil takke medlemmene for driftsåret som er gått, og ønsker alle vel møtt til et nytt og aktivt år 2017/2018.

 

                                                  Oslo  4.  april 2017

 Hilde Sundelin                        Jan Gunnar Fjeldstad                      Inger Elisabeth Kvaase

                   Magnar Slettebø                                         Øystein  Nystrøm      

 

Seniorakademiet  Ekeberg/Bekkelaget er et åpent forum for å utveksle kunnskap og engasjere personer over 60 år i området Ekeberg/Bekkelaget i Oslo. Vi arrangerer 8 medlemsmøter per år med foredrag og sosialt samvær.
 
Møtene er gratis for medlemmer, men er også åpne for ikke-medlemmer mot en beskjeden avgift (50 kr). Medlemsskap koster 250 kr. per år. Møtene holdes i Bekkelaget menighetssenter, Sandstuveien 15. 
 
SA ledes av et styre på 5 personer som velges på årsmøtet.
 
For inneværende periode (høst 2017/vår 2018) består styret av;
 
- Hilde Sundelin, styreleder
- Jan Gunnar Fjeldstad, styremedlem
- Inger Elisabeth Kvaase, styremedlem
- Magnar Slettebø, styremedlem
- Vibeke Thue, styremedlem
 
Kontonummer for innbetaling av medlemsavgift  2017(250 kr)   til Seniorakademiet Ekeberg/Bekkelaget:  6026.05.40346
Husk å skrive medlemmets navn på giroen.

 

Årsmøtet ble holdt 24 april 2017

 1. Styreleder Hilde Sundelin ønsket de tilstedeværende medlemmer velkommen. Det fremkom ingen kommentarer til innkallingen eller sakslisten, og årsmøtet ble lovlig satt.   
 2. Hilde Sundelin ble valgt som dirigent for årsmøtet.
 3. Inger Elisabeth Kvaase ble valgt som protokollfører.
 4. Etter forslag fra styreleder ble Marte Dovran og Jens Gunnar Østby valgt til å underskrive protokollen
 5. Styreleder leste opp styrets årsberetning for 2016/2017. Det fremkom ingen bemerkninger, og beretningen ble godkjent. 
 6. Regnskap for 2016/2017

Foreningens revisor, Jan Krager, leste opp revisjonsberetningen og anbefalte at det fremlagte regnskapet ble godkjent.

Regnskapet  ble gjennomgått av kassereren Rolf H. Hanssen, som påpekte at det hadde vært et godt driftsår, hvor møtene stort sett har vært selvfinansierende.   Han gjorde oppmerksom på at egenkapitalen inkluderer en ekstraordinær post på 4000 kr som er bundet kapital til litteraturfond, overført fra  litteraturgruppen. På spørsmål fra Øivinn Wang ble det opplyst at utgiftsøkningen på bankgebyr har sammenheng med overgang til ny bankforbindelse, med forskyvning av tidspunkt for belastning av gebyrer i forhold til regnskapsperioden.  Det fremkom ingen andre spørsmål, og regnskapet ble godkjent.

 1. Budsjett for 2017/2018, Styreleder presenterte forslag til budsjett,  som er basert på at medlemskontingenten opprettholdes med kr. 250,- per år.  Det fremkom ingen merknader, og budsjettet ble godkjent.
 2. Behandling av innkomne forslag.

Hilde Sundelin redegjorde for forslag fra styret om to små justeringer i vedtektene, for å tilfredsstille formelle krav for registrering av organisasjonen i Enhetsregisteret i Brønnøysund. Skriftlig forslag ble delt ut. Kravene  innebærer at valg av styreleder skal  behandles særskilt  av årsmøtet, (ikke bare som styremedlem), og at valget skal fremgå av  protokoll.

Det kom kommentar om at det må sikres at formuleringen åpner for at styreleder kan velges for to år av gangen, slik at årsmøtet ikke trenger å behandle valg av styreleder hvert år. Etter en kort diskusjon ble det vedtatt at styret får fullmakt til å avklare  formulering som ivaretar kravene.

 1. Valg av styreleder, styremedlem og varamedlem.

Jan Krager presenterte valgkomiteens forslag til nytt styre:

 • Hilde Sundelin, styreleder (gjenvalg for ett år)
 • Magnar Slettebø, styremedlem (ikke på valg)
 • Jan Gunnar Fjeldstad, styremedlem (ikke på valg)
 • Inger Elisabeth Kvaase, styremedlem (ikke på valg)
 • Vibeke Thue, styremedlem (ny, 2 år)

Disse ble valgt ved akklamasjon.

Som varamedlemmer ble valgt Steinar Larssen (ikke på valg) og Egil Ormstad (gjenvalg for 2 år).

 • Valg av revisor: Jan Krager ble gjenvalgt for ett år.
 • Valg av valgkomite: Gjenvalg av Jan Krager, Olav Georg Jensen og Kari Stangebye Grimstad
 • Eventuelt

Styreleder takket for fremmøtet, og annonserte programmet for tre av høstens møter:

Mandag 11.9: Nina Hjerpset-Østlie: ”Fremveksten av ekstrem populisme – har politikere og media seg selv å takke?”

Mandag 9.10: Halvor Tjønn: ”Martin Luther – en profet for vår tid.”

Mandag 11.12: Gunnar Breivik: ”Idrettsheltene – moralske forbilder eller Sirkusartister?”

 

Oslo, 08.05.2017      Inger Elisabeth Kvaase  (sign)

 

Godkjent:                 Marte Dovran  (sign)                                Jens Gunnar Østby (sign)