Frogn U3A

‘Universitetet for den 3. alder’

 

En kort historikk

Idéen om å starte kurs og forelesninger for pensjonister ble unnfanget av professor Pierre Vellas ved universitetet i den franske byen Toulouse i 1973. Prosjektet kalte han Université du Troisième Age (U3A). Idéen slo an og spredte seg snart til en rekke land. I England ble University of the Third Age (U3A) etablert  i 1982. 1984 dro vår lokale ildsjel Mette Karina Thorp på studietur til London med en engelskklasse på 20 pensjonister. Med seg hjem hadde hun idéen om U3A. Samme året ble U3A Follo stiftet. Det var særlig pensjonister i Frogn og på Nesodden som var aktive i U3A Follo. I første rekke på grunn av manglende bussforbindelse mellom de to kommunene, ble det i 1994 besluttet å dele U3A Follo i to selvstendige organisasjoner – Frogn U3A og Nesodden U3A.

Frogn U3A har for det meste hatt Drøbak Hospital som sin faste møteplass. Men fra våren 2016 har foredragene blitt holdt på restaurant Sjøstjernen, der det er bedre plass. Kulturaktivtetene holder fortsatt til på Hospiltalet.

I begynnelsen var det universiteter som tok initiativet til å etablere U3A-grupper som en del av sin virksomhet, men snart tok pensjonister selv initiativet til å danne frittstående U3A-organisasjoner   uten tilknytning til noe universitet. I Norge har idéen om livslang læring spredt seg under flere betegnelser enn U3A, f.eks. pensjonistuniversitet, eldreuniversitet, senioruniversitet, pensjonistakademi, eldreakademi, eldreforum, etc.

I likhet med de fleste andre organisasjonene har Frogn U3A valgt en modell med foredrag på dagtid over populære emner, kombinert med en del kursvirksomhet.

 

 

 

Vedtekter for Frogn U3A "Universitetet for den tredje alder"

Vedtatt på årsmøtet 30.september 1985, oppdatert 7. februar 1994. Revidert 25. oktober 1999. Endret 1. November 2001. Endret 7. November 2002. Endret 5februar 2004: §3....til mars måned. Tillegg: §6 Oppløsning vedtatt på årsmøtet 3.mars 2005. Endret 4. mars 2010 i    §4: fra "...på 5 medlemmer med 1 varamedlem" til: "... på 5 medlemmer med 2 varamedlemmer"

 § 1 Formål

Frogn U3A er en forening som har til formal å gi pensjonister anledning til å studere emner de er interessert i. Den skal være et forum for utveksling av kunnskaper, og for menneskelig kontakt. Det vil bli arrangert forelesninger, foredrag, studier og studiereiser m.m.

 

§ 2 Medlemskap

Alle pensjonister - uansett alder - og andre interesserte over 60 år kan bli medlemmer av foreningen. 

§ 3 Årsmøtet

Årsmøtet er foreningens øverste myndighet. Det holdes hvert år innen utgangen av mars måned, og innkalles av styret med minst tre ukers varsel. Innkallingen skal skje skriftlig. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må sendes skriftlig til styret senest 2 uker før årsmøtet.

Årsmøtet skal behandle følgende saker:

       1. Årsmelding

       2. Regnskap

       3. Kontigent

       4. Innkomne forslag

       5. Valg

           * Styret

           * Revisor

           * Valgkomite på 3 medlemmer for 3 år med rullering slik at 1 medlem går ut hvert år.

              Det tredje året medlemmet sitter, fungerer han/hun som leder for valkomiteen. 

 

§ 4 Styret

Foreningen ledes av et styre på 5 medlemmer med 2 varamedlemmer. Styremedlemmene velges for 2 år ad gangen. Lederen velges ved særskilt valg, nestleder, sekretær og kasserer utpekes av styret. Varamedlemmene velges for 1 år. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 av medlemmene er tilstede. Foreningen forpliktes ved underdskrift av leder eller i dennes fravær av nestleder.

§ 5 Endring av vedtekter

Endring av vedtekter skjer på årsmøtet og krever 2/3 flertall av de fremmøtte. For øvrig gjøres vedtak med stemmeflertall. Ved likt stemmetall er leders/møteleders stemme  avgjørende. 

§ 6 Oppløsning

Ved oppløsning tilfaller Frogn U3As midler Frogn Eldresenter.