Velkommen til Frogn U3A’s nettsider!                                                         

Frogn U3A er en frivillig og frittstående forening som har som formål å gi pensjonister og andre over 60 år mulighet for livslang læring gjennom foredrag og kursvirksomhet, og der sosialt samvær inngår som en viktig del. Forkortelsen U3A står for ‘Universitetet for den tredje alder’. (Les mer under Historikk.)

De åpne foredragsmøtene holdes på Sjøstjernen annen hver uke og alltid på en torsdag. Kursaktiviteter forøvrig holdes på Hospitalet

Foredragene begynner kl.11.00 og varer ca. en time. Temaene spenner over et vidt felt og holder som regel høy kvalitet. Etter foredraget er det sosialt samvær over en kopp kaffe.

Foredragene annonseres på våre nettsider, i Amta og i Pensjonist-Nytt.

Når det gjelder kursvirksomhet har vi de senere årene hatt tilbud om litteraturgruppe, kunstgruppe, kurs i engelsk og i fransk.

En medlemskontingent på 400 kr. gir gratis adgang til 13 foredrag pr. år. Innmelding kan skje til vår kasserer.

Du finner hvem som er med i styret ved å trykke på "Kontakt Frogn U3A"

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                        

                                                                                                   

 

ÅRSMELDING 2016

  

Frogn U3A – «Universitetet for den tredje alder» - er en forening som har som formål å gi pensjonister anledning til å lære mer om emner de er interesserte i. Foreningen skal være et forum for utveksling av kunnskap, tanker og idéer.

Pr 31.12.2016 hadde foreningen 181 medlemmer inkludert to æresmedlemmer, Mette Karina Thorp og Jorun Kolbjørnsrud.

 

Styret:

Etter årsmøtet 31. mars 2016 har styret bestått av:

Leder:             Thor Mogen         

Nestleder:       Eva Bratlie                 

Kasserer:        Olav Nygaard                 

Sekretær:       Anne Lisbeth Simonsen

Styremedlem: Michael Thorp                

Varamedlem:  Geir Misund (nytt varamedlem etter Marianne Øen)

Varamedlem:  Ing-Britt Loennecken

 

Revisor:         Gunnar Norum

 

 Valgkomité:  Kjell Lorentzen

                    Rannveig Ødegård

                    Marianne Øen

                                                                    

Styrets arbeid:

Siden forrige årsmøte har styret hatt 15 møter. Varamedlemmene har vært invitert til alle møtene. Møtene har vært avholdt på Sjøstjernen eller i Hospitalet i etterkant av foredragene.

-  Styrets viktigste oppgave har i år - som ellers, vært å skaffe dyktige foredragsholdere. Dette arbeidet har vært fordelt på styrets medlemmer. Også kontakten med foredragsholderne, og presentasjon av disse på møtene, har vært fordelt mellom styremedlemmene.

-  Vi mottar ofte og mange positive tilbakemeldinger på både program og de enkelte fore-drag, noe som er veldig inspirerende for styrets arbeid. Etter at foredragene er flyttet til Sjøstjernen er antall møtedeltagere økt betydelig. Det antas et gjennomsnitt på om lag 75 deltakere på møtene, men vi har hatt godt over 100 til stede. Lokalet oppgis å ha en begrensning på om lag 125-130 samtidige tilstedeværende.

-  Våre medlemmer utrykker stor begeistring for Sjøstjernens lyse og vennlige lokaler i sentrum av Drøbak, og vi er svært fornøyd med den gode kontakten med vår utleier Eva Tenden. Det er imidlertid et vedvarende problem og en svakhet ved solskjermingen av lokalet som gjør det vanskelig å se bilder på solrike dager. Dette må løses.

-  Det er fortsatt ikke helt enkelt å skaffe vertskap. Flere har gjort et stort arbeid her, og vi er spesielt stor takk skyldig til IngBritt Loennecken og Inger Halvorsen.

-  Økonomien balanserer. Regnskapet blir lagt fram som egen sak.

-  Styret har igjen drøftet størrelsen på honorar til foredragsholderne. Vi har sjekket hva andre tilsvarende organisasjoner i vår geografiske nærhet betaler. Vi har konkludert med at Frogn U3A betaler maks kr. 3 000,- for et foredrag (pluss reisekostnader t/r Oslo-Drøbak, dvs kr 300.-), og maks kr 4100.- for et foredrag av en forfatter tilsluttet forfattersentrum. Det har vist seg at vi får gode foredragsholdere innenfor en slik økonomisk ramme.

-  Vi har en egen nettside, søk på Frogn U3A. Her finner du informasjon om vår organisa-sjon, hvem som sitter i styret, oversikt over foredrag, kurs, samt historikk. I likhet med en rekke andre pensjonistuniversiteter har vi lagt inn nettsiden vår på U3A.no, som assisterer oss med teknisk kompetanse i administrasjon av hjemmesiden vår.

 

 

Foredrag:

 

Det har vært holdt 15 foredrag siden forrige årsmøte (31.03.2016):

 

21.01.16 Atle Næss: Leonardo da Vinci, ingeniør og kunstner blant fyrster og konger.

04.02.16 Per Edgar Kokkvold: Retten til å si det andre ikke liker å høre.

18.02.16 Halvard Holm: Svalbard – historie og historier. Del 2.

03.03.16 Per Egil Hegge: Hva tenker Putin, og hvorfor?

 

31.03.16 Iben Sandemose: Glefs fra livet. Samt årsmøte i U3A.

14.04.16 Bjørn Hansen: USA etter Obama.

28.04.16 Jon Magnus: Sommerfugler fra Armero. Fortellinger fra et liv på reise.

12.05.16 Bjørn Westlie: Slavearbeiderne NSB ikke ville fortelle om.

08.09.16 Bjørn Kristiansen: Dagligliv i Midt-Østen.

22.09.16 Knut Kjelstadli: Innvandrere til Norge – før og i dag.

01.10.16 Odd Grann: Aldrisme – med innslag fra samtaler med Rolv Wesenlund om det å bli

               Eldre (i anledning Eldredagen, samarbeid med Pensjonistforeningen, Eldrerådet og

               Frogn kommune).

06.10.16 Tore Sandberg: Justismord i Norge.

20.10.16 Egil Ole Øen: Norsk hvalfangst.

03.11.16 Kathrine Geard og tidsvitnet Ivar Nygaard: Det blir sikkert glede.

17.11.16 Jon Lundstøl: Verdens skjulte økonomi og rikdom.

 

02.02.17 Eirik Wig Sundvall: Gerhardsens valg – Arbeiderpartiets tunge avskjed med

               Sovjetunionen.

16.02.17 Harald Stanghelle: Trump vant valget – hva kan vi vente oss?

02.03.17 Øyvind Straume: Om Piet Hein: «Jeg s’gu min egen».

16.03.17 Safia Abdi Haase: Mitt møte med Norge.

 

Kurs

  

Litteraturgruppen

Litteraturgruppen er lagt opp som en lesesirkel. Bøkene velges blant deltagernes egne forslag av forfatter og tittel. Ansvar for innledning går på omgang. Frogn bibliotek bistår gruppa med å skaffe tilstrekkelig antall bøker. Deltagerne i gruppa låner boken på sitt eget lånekort, som er bestilt til ”U3A – lesesirkel”. Alle deltagerne er medlem av U3A.

Litteraturgruppa har i dag 18 medlemmer og møtes på Hospitalet, første mandag i måneden klokken 12.15. Fremmøte har vært bra. Vanligvis deltar om lag 15 stykker på disse møtene, og diskusjonen går livlig om den aktuelle boken vi har lest. Tradisjonen tro hadde vi hyggelig juleavslutning 1. desember på Kumlegården i år også.

Vi er godt fornøyd med samarbeidet med Frogn bibliotek som muliggjør det opplegget vi har i litteraturgruppen. Det er veldig meningsfullt å lese en bok og å dele den i gruppen, litteratur gjør verden større. For informasjon og påmelding kontakt Ing-Britt Loennecken tlf.64909104, mobil 93690368.

 

Vi har lest følgende bøker i 2016:

 1. januar Christie Watson: Solfuglen       
 2. februar Bernard Malamud: Mannen fra Kiev
 3. mars Tor Jacobsen: Ishavskvinne
 4. april Linn Ullmann: Det dyrebare
 5. mai Emily Bronte:                                    Stormfulle høyder     
 6. juni Britt Karin Larsen: Det vokser et tre i Mostamagg
 7. september Linda Olsson: La meg synge deg stille sanger
 8. oktober Jean P. Sassen: Prinsessen
 9. november Dag Johan Haugerud: Hva jeg betyr
 10. desember Rachel Joyce: Harold Frys utrolige pilgrimsferd

  

Kunst

Ansvarlige for kunstgruppa er Karen Marie Volmert og Kari Løvberg. De forbereder kursdagene og tar i mot foredragsholderne. Det ble gjennomført 4 møter vår og 4 møter høst. Hver sesong har de gjerne et besøk hos en lokal kunstner eller et galleri i nærheten av Drøbak. Det er åpent for flere nye deltagere i kunstgruppen.

I 2016 ble følgende aktiviteter gjennomført:

 

Våren 2016:

 1. februar: «Den norske utvandringen til Amerika: 3,5 ganger mer intens enn et europeisk gjennomsnitt», v/ Sverre Mørkhagen.

 

    15. mars: «Maleri og design fra 1900 – 1950», ved Kirsten Rørvig Håberg.

 

 1. april: «En autodidakt fra blikk til akvarell», ved Kristin Munch Dahl.

 

 1. april: Besøk til Nesoddparken. Orientering om virksomheten, samt omvisning.

                        v/ daglig leder Ingrid Brattset.

 

 

Høsten 2016:

 

 1. september: «Norske utfordringer i Amerikanske omgivelser», v/ Sverre Mørkhagen.

 

 1. oktober: «Reiseinntrykk fra Syria 1997 – Damaskus og Palmyra», v/ Kari Eng.

 

 1. oktober: Besøk til «Galleri Vera» i Drøbak.

 

 1. november: «Theodor Kittelsen og hans kunst», v/ Arnhild Skre.

 

 

Engelsk

* Videregående/repetisjonskurs har vært holdt både i høst- og vårsemesteret. Lektor Gertrud

Johnsen har ledet undervisningen 10 ganger à 1 time per uke. Det har vært 5 deltakere, som

hver har betalt 750 kroner.

 

* Engelsk konversasjonsgruppe med Mette Karina Thorp som lærer har hatt møter hver

tirsdag i vår- og høstsemesteret. Våren 2016 møttes de 18 ganger, og 14 ganger i høst-

semesteret, med avslutning på Kumlegården. Hvert møte har en varighet på 2 skoletimer.

Flere har ønsket å delta, men vi er enige i at det passer med en gruppe på 10 personer. Alle får

da komme til orde, alle får anledning til å prate, stille spørsmål og lese. Kurset er gratis.  

 

 

Thor Mogen                                                                        

Styreleder for Frogn U3A